فیلم خرد شدن گوشت

شما می توانید قطعات گوشت را در سبزی خرد کن نوید همچون یک آسیاب ۱۲۳خرد نمایید

اشتراک مطالب در: