لیست قیمت اسنوا محصولات برودتی(فروردین ۱۳۹۸)

ردیفمشخصات کالاقیمت محصول
1ساید بای ساید gallery- مدل s8 - 3350GW 202337000
2ساید بای ساید gallery- مدل S8-3350SS208408000
3ساید بای ساید gallery- مدل S8-3320GW183943000
4ساید بای ساید gallery- مدل S8-3320SS189463000
5ساید بای ساید Hyper - مدل S8-2350GW183596000
6ساید بای ساید Hyper - مدل S8-2350SS189103000
7ساید بای ساید Hyper - مدل SS-E3510GW183596000
8ساید بای ساید Hyper - مدل SS-E3510SS189103000
9ساید بای ساید Hyper - مدل S8-2320GW166903000
10ساید بای ساید Hyper - مدل S8-2320SS 171911000
11ساید بای ساید Hyper - مدل SS-E3210GW166903000
12ساید بای ساید Hyper - مدل SS-E3210SS171911000
13ساید بای ساید Hyper Jr - مدل S8-2321SW137194000
14ساید بای ساید Hyper Jr - مدل S8-2321GW137194000
15ساید بای ساید Hyper Jr - مدل S8-2321SS141251000
16ساید بای ساید COUNTER - مدل S8-2330LW155559000
17ساید بای ساید COUNTER - مدل S8-2330TI161781000
18ساید بای ساید COUNTER - مدل S8-2280LW141416000
19ساید بای ساید COUNTER - مدل S8-2280TI147074000
20ساید بای ساید Harmony - مدل S8-2261SW120749000
21ساید بای ساید Harmony - مدل S8-2261SS124373000
22ساید بای ساید اروپایی NEW QUEEN - مدل S6-0180SW63282000
23ساید بای ساید اروپایی NEW QUEEN - مدل S6-0180TI65812000
24ساید بای ساید اروپایی NEW QUEEN - مدل S5-0180SW66725000
25ساید بای ساید اروپایی NEW QUEEN - مدل S5-0180TI69394000
26BMF فریزر پایین 260 - مدل S4-0260LW83995000
27BMF فریزر پایین 260 - مدل S4-0260TI87354000
28BMF فریزر پایین OPTIMA مدل - S4-0240SW66517000
29BMF فریزر پایین OPTIMA مدل - S4-0240LW67515000
30BMF فریزر پایین OPTIMA مدل - S4-0240TI69178000
31TMF فریزر بالا NEW MORANO - مدل S3-0270SW82909000
32TMF فریزر بالا NEW MORANO - مدل S3-0270LW84152000
33TMF فریزر بالا NEW MORANO - مدل S3-0270TI86226000

 

اشتراک مطالب در: