لیست قیمت ماشین لباس شویی اسنوا(فروردین ۹۸)

ردیفمشخصات کالاقیمت محصول
1WASH IN WASH لباسشویی اتوماتیک 8 کیلوگرم مدل - SWM-84264259000
2WASH IN WASH لباسشویی اتوماتیک 8 کیلوگرم مدل - SWM-84365394000
3OCTA لباسشویی اتوماتیک 8 کیلوگرم مدل - SWD-Octa C56700000
4OCTA لباسشویی اتوماتیک 8 کیلوگرم مدل - SWD-Octa S58589000
5HARMONY لباسشویی اتوماتیک 7 کیلوگرم مدل - SWD-471W44310000
6HARMONY لباسشویی اتوماتیک 7 کیلوگرم مدل - SWD-471C44625000
7HARMONY لباسشویی اتوماتیک 7 کیلوگرم مدل - SWD-471S45360000
8ECO CLEAN لباسشویی اتوماتیک 6 کیلوگرم مدل - SWD-164W 39348000
9ECO CLEAN لباسشویی اتوماتیک 6 کیلوگرم مدل - SWD-164C40842000
10ECO CLEAN لباسشویی اتوماتیک 6 کیلوگرم مدل - SWD-164S41014000
11ECONOMY لباسشویی اتوماتیک 5 کیلوگرم مدل - SWD-151W33791000
12ECONOMY لباسشویی اتوماتیک 5 کیلوگرم مدل - SWD-151C34874000
13ECONOMY لباسشویی اتوماتیک 5 کیلوگرم مدل - SWD-151S36340000
14لباسشویی دوقلو 6.5 kg مدل - SWTS-GAM6515 9494000
15لباسشویی دوقلو 8.5 kg مدل - SWT-ALF85 10710000
16لباسشویی دوقلو 9 kg مدل - SWT-DEL900010849000
17لباسشویی دوقلو 9 kg مدل - SWT90-Jet458991000
18لباسشویی دوقلو 10 kg مدل - SWT-AIRJET10511420000

اشتراک مطالب در: