خرد کن

توضیحات محصول
خرد کن و سالاد ساز کیپ
خرد کن و سالاد ساز کیپ
قیمت : ۲۵۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
خرد کن کاخلر مدل ۱۵۱
خرد کن کاخلر مدل ۱۵۱
قیمت : ۹۹۵۰۰ تومان
توضیحات محصول
خرد کن کاخلر مدل ۱۵۷
خرد کن کاخلر مدل ۱۵۷
قیمت : ۱۹۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
خردکن کاخلر مدل ۱۵۳
خردکن کاخلر مدل ۱۵۳
قیمت : ۱۴۳۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
رنده برقی کاخلر
رنده برقی کاخلر
قیمت : ۲۲۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
رنده برقی کیپ
رنده برقی کیپ
قیمت : ۴۷۳۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
سبزی خرد کن
سبزی خرد کن
قیمت : ۱۱۰۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
سبزی خرد کن نوید
سبزی خرد کن نوید
قیمت : ۳۱۰۰۰۰ تومان ۲۹۵۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
سبزی خردکن نوید با رنده
سبزی خردکن نوید با رنده
قیمت : ۳۹۰۰۰۰ تومان
telegram