پلوپز،بخارپز،آرام پز

توضیحات محصول
 پلوپز ۱۲ نفره اوریکس
 پلوپز ۱۲ نفره اوریکس
قیمت : ۴۸۴۰۰۰ تومان
بخار پز اوریکس
بخار پز اوریکس
قیمت : ۲۶۴۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
پلوپز اوریکس مدل ۱۸۷۵
پلوپز اوریکس مدل ۱۸۷۵
قیمت : ۵۲۸۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
پلوپز کاخلر مدل ۵۰۱
پلوپز کاخلر مدل ۵۰۱
قیمت : ۶۳۱۲۵۰ تومان
توضیحات محصول
پلوپز کاخلر مدل ۵۰۵
پلوپز کاخلر مدل ۵۰۵
قیمت : ۶۳۱۲۵۰ تومان
telegram
امارگیر سایت